Propozycje Programowe KWW Iwony Kurowskiej „Samorząd i Demokracja”

I. „Bezpieczne i Oświetlone Wsie”

Cel: Zapewnienie bezpiecznej, dostępnej i zrównoważonej infrastruktury drogowej dla każdej wsi, poprzez inwestycje w oświetlenie, utwardzenie dróg oraz budowę chodników.

 1. Oświetlenie Publiczne:
  • Planujemy wdrożyć kompleksowy program instalacji oświetlenia publicznego w każdej wsi, obejmujący główne ulice, place oraz obszary użyteczności publicznej.
  • Inwestycje w energooszczędne technologie, aby obniżyć koszty eksploatacji i zminimalizować wpływ na środowisko.
 2. Nowoczesne Drogi i Chodniki:
  • Rozpoczniemy program modernizacji dróg wiejskich, obejmujący utwardzenie nawierzchni, naprawę ubytków oraz dostosowanie do potrzeb ruchu pieszych, rowerzystów i kierowców.
  • Budowa chodników na głównych ulicach wsi, umożliwiających bezpieczne poruszanie się pieszych.

II. „Zielona Gmina Dla Zrównoważonej Przyszłości”

Cel: Wprowadzenie kompleksowych działań na rzecz ochrony środowiska w gminie, ze szczególnym naciskiem na wymianę starych źródeł ogrzewania, termomodernizację budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych

 1. Wymiana Starych Źródeł Ogrzewania:
  • Uruchomienie programu wymiany starych pieców na bardziej efektywne, przyjazne dla środowiska technologie, takie jak piece na biomasę, pompy ciepła czy kolektory słoneczne.
  • Dofinansowanie wymiany starych instalacji grzewczych dla gospodarstw domowych, przedszkoli, szkół oraz instytucji użyteczności publicznej.
 2. Termomodernizacja Budynków:
  • Wspieranie właścicieli budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych w przeprowadzaniu kompleksowej termomodernizacji, obejmującej docieplenie elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację systemów wentylacyjnych.
  • Udzielanie atrakcyjnych dotacji i preferencyjnych pożyczek na cele termomodernizacji, w tym możliwość korzystania z programów rządowych i europejskich.

III. „Dobra Woda Dla Mieszkańców”

Budowa Stacji Uzdatniania Wody:

 • Stacja uzdatniania eliminuje zanieczyszczenia oraz patogeny obecne w surowej wodzie, co gwarantuje, że mieszkańcy mają dostęp do bezpiecznej i odpowiednio oczyszczonej wody do picia, gotowania i innych codziennych potrzeb.
 • Odkamienianie wody usuwa minerały, które powodują osadzanie się kamienia na elementach sprzętu AGD, takich jak grzałki, filtry, dysze czy elementy grzewcze. Dzięki temu urządzenia działają bardziej efektywnie i nie zużywają się tak szybko.

IV. Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego

Walka z wykluczeniem komunikacyjnym jest istotna z kilku powodów:

 1. Równość szans: Dostęp do komunikacji i informacji jest fundamentalny dla równości szans w społeczeństwie. Wykluczenie komunikacyjne może prowadzić do nierówności w dostępie do edukacji, pracy, opieki zdrowotnej i innych kluczowych obszarów życia.
 2. Równość obywatelska: Ograniczony dostęp do komunikacji może wpływać na równość obywatelską, ponieważ utrudnia dostęp do praw i obowiązków obywatelskich, takich jak głosowanie czy korzystanie z innych usług publicznych.
 3. Rozwój osobisty: Komunikacja odgrywa kluczową rolę w rozwoju osobistym. Ograniczenia w tym zakresie mogą prowadzić do izolacji społecznej, problemów emocjonalnych i trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych.

V. Przejrzystość wydatków publicznych

Przejrzystość wydatków publicznych w samorządzie lokalnym ma kluczowe znaczenie z wielu powodów:

 1. Efektywność wydatków: Przejrzystość umożliwia analizę efektywności wydatków publicznych. Dzięki dostępowi do danych budżetowych, zarówno władze lokalne, jak i mieszkańcy mogą oceniać, czy środki są wydawane w sposób, który rzeczywiście przynosi korzyści społeczności.
 2. Uczestnictwo obywatelskie: Informacje dotyczące wydatków publicznych umożliwiają obywatelom aktywne uczestnictwo w życiu społeczności. Otwartość w zakresie finansów publicznych ułatwia mieszkańcom zrozumienie priorytetów budżetowych i wpływanie na decyzje lokalnych władz.
 3. Kontrola społeczna: Przejrzystość umożliwia mieszkańcom śledzenie, jak są wydawane środki publiczne. To pozwala na skuteczną kontrolę społeczną nad działaniami władz lokalnych, co sprzyja odpowiedzialności i integrowaniu społeczności w proces decyzyjny.

VI. Szeroka współpraca z organizacjami pozarządowymi

Współpraca samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi (NGO) jest istotna z wielu powodów, a poniżej przykłady kilku kluczowych argumentów:

 1. Rozwiązanie lokalnych problemów: Organizacje pozarządowe często są blisko społeczności lokalnych i lepiej rozumieją konkretne potrzeby oraz problemy danej społeczności. Współpraca z samorządem lokalnym umożliwia skuteczniejsze reagowanie na lokalne wyzwania i opracowywanie rozwiązań dostosowanych do specyfiki danego obszaru.
 2. Wzmacnianie społeczności lokalnych: Współpraca z NGO może wspierać budowanie społeczności lokalnych poprzez angażowanie mieszkańców w różne projekty i inicjatywy. To z kolei sprzyja większej partycypacji obywatelskiej i zwiększa poczucie wspólnoty.
 3. Efektywne wykorzystanie zasobów: NGO często dysponują specjalistyczną wiedzą, doświadczeniem i zasobami, które mogą być cenne dla samorządu lokalnego. Współpraca umożliwia efektywne wykorzystanie tych zasobów w celu osiągnięcia wspólnych celów, bez konieczności duplikowania działań.

VII. „Inwestycje w mieszkania komunalne”

Cel: Tworzenie mieszkań komunalnych w naszej społeczności w celu zapewnienia godnych warunków mieszkaniowych dla osób o niższych dochodach oraz poprawy dostępu do mieszkań dla grup społecznych potrzebujących wsparcia.

 1. Rozwój Infrastruktury Mieszkaniowej:
  • Zobowiązujemy się do utworzenia mieszkań komunalnych, uwzględniając lokalne potrzeby i rozwój społeczności.
  • Modernizacja istniejących budynków komunalnych, aby zapewnić mieszkańcom godne i bezpieczne warunki mieszkaniowe.
 2. Zrównoważony Rozwój:
  • Inwestycje w energooszczędne rozwiązania w mieszkaniach komunalnych, aby obniżyć koszty eksploatacji oraz wpływ na środowisko.
  • Promowanie zrównoważonych praktyk w zakresie zarządzania odpadami i utrzymania przestrzeni wspólnych.

VIII. Wsparcie osób z niepełnosprawnościami

Dbając o potrzeby osób z niepełnosprawnościami, wyrażamy solidarność społeczną i pokazujemy, że jesteśmy gotowi wspierać i troszczyć się o innych członków społeczeństwa, niezależnie od ich kondycji fizycznej czy psychicznej.

 1. Programy rekreacyjne i sportowe: Organizacja regularnych zajęć rekreacyjnych i sportowych, dostosowanych do różnych typów niepełnosprawności. Programy takie nie tylko promują aktywny tryb życia, ale także integrują społeczność osób z niepełnosprawnościami, pomagając w budowaniu poczucia wspólnoty i poprawie zdrowia psychicznego i fizycznego.
 2. Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej: Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej jest niezbędna, aby zapewnić równy dostęp do usług dla wszystkich osób, niezależnie od ich sprawności fizycznej.