Poradnik dla Przyjaciół z Ukrainy oraz osób ich goszczących – Część 2 – Szkoła dla dzieci i młodzieży – Частина 2 – Школа для дітей та юнацтва

Do naszych miast, wsi, domów i mieszkań przyjęliśmy w ostatnim czasie naszych przyjaciół z Ukrainy. Zmuszeni do opuszczenia swojego kraju, przestraszeni i zagubieni potrzebują wsparcia i pomocy. Polacy, którzy otaczają ich opieką, często muszą się zmierzyć pytaniami, na które nie zawsze znają odpowiedzi. Pytania dotyczą najczęściej pobytu, edukacji dzieci, opieki medycznej, pomocy socjalnej i możliwości podjęcia pracy.

🟢 Wśród przybyłych w ostatnim czasie obywateli Ukrainy, przeważająca część to dzieci w wieku szkolnym, które mają prawo do kontynuowania nauki w polskiej szkole.

🟢 Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół.
🖍️Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku od 7 do 18 roku życia przyjmowane są do szkół publicznych
i obejmowanie opieką oraz nauczaniem na takich samych warunkach jak polscy uczniowie.
🖍️Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego.
🖍️Przyjmowanie ukraińskich dzieci do polskich szkół odbywać się będzie bez względu na podstawę pobytu na terenie Polski (np. zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych albo uzyskanie statusu uchodźcy).
🖍️W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora publicznej szkoły podstawowej. Przyjęcie do szkoły, w rejonie której mieszka dziecko odbywa się z urzędu. Przyjęcie do innej publicznej szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej odbywać się będzie w miarę posiadania wolnych miejsc.
🖍️Wniosek należy pobrać w sekretariacie lub ze strony www szkoły.
🖍️W przypadku problemów ze znalezieniem szkoły posiadającej wolne miejsca w danej klasie, rodzice dziecka powinni zwrócić się do organu prowadzącego szkoły, tj. gminy lub powiatu, z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca.
🖍️Ustalenie klasy, do której będzie uczęszczało dziecko zostanie ustalone na podstawie posiadanych dokumentów, tj. świadectw, zaświadczeń, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie ukończonych lat nauki w Ukrainie. Dokumenty nie muszą być tłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

🟢 Wsparcie nauki uczniów przybyłych z Ukrainy.
🟢 Dzieci, które nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki
w szkole mogą:
🖍️uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego, zajęcia odbywają się indywidualnie lub w grupach w ilości nie mniej niż 2 godziny tygodniowo przez czas nieokreślony,
🖍️realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, w którym:
– poziom nauczania dostosowany jest do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów,
nauka trwa rok z możliwością przedłużenia do dwóch lat,
– zajęcia realizowane są w grupach do 15 uczniów w wymiarze minimum od 20 do 26 godzin tygodniowo, w zależności od roku nauki i typu szkoły,
– uczniowie realizują naukę języka polskiego oraz treści z poszczególnych przedmiotów w zakresie dostosowanym do ich potrzeb i możliwości;
🖍️ korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela, przy czym osoba ta nie musi posiadać kwalifikacji pedagogicznych,
🖍️ korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę, ale nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.
⚠️Decyzje o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

🟢 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
🖍️Uczniowie mogą być objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym.
🖍️Pomoc organizuje dyrektor szkoły, a udzielają jej nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, terapeuci pedagogiczni.
🖍️Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami uczniów oraz może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, np. poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
🖍️Pomocą psychologiczno – pedagogiczną mogą być objęci również rodzice uczniów.

🟢 Szkoły ponadpodstawowe w gminie Trzebnica:
🏫 Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego
ul. Wojska Polskiego 17
55 – 100 Trzebnica
tel. 71 312 09 76, 697 695 096
fax 71 723 40 53
e-mail: pzs1@poczta.onet.pl
strona: https://www.lotrzebnica.pl/

🏫 Powiatowy Zespól Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica
ul. Stefana Żeromskiego 25
55 – 100 Trzebnica
tel. 71 312 04 88
fax: +48 71 312 04 85
e-mail: sekretariat@pzs2-trzebnica.pl
strona: http://www.pzs2-trzebnica.pl/

🟢 Szkoły podstawowe w gminie Trzebnica:
🏫 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego
ul. Świętej Jadwigi 10
55 – 100 Trzebnica
tel. 71/312 08 84
e-mail: sekretariat@sp1.trzebnica.net
strona: https://gim1trzebnica.edupage.org/
na stronie podane są wzory podań link:
https://gim1trzebnica.edupage.org/a/rekrutacja-20222023

🏫 Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”
ul. 3-go Maja 5
55 – 100 Trzebnica
tel. 71 312 00 29
e-mail: trzebnicasp2@wp.pl
strona: https://sp2trzebnica.edupage.org/
na stronie podane są wzory wniosków link:
https://sp2trzebnica.edupage.org/text14/
obwód szkoły link:
https://sp2trzebnica.edupage.org/text14/

🏫 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. M. Konopnickiej 14
55 – 100 Trzebnica
tel. 71/ 312 08 74
e-mail: trzebnicasp3@op.pl
strona: https://sp3trzebnica.edupage.org/
na stronie podane są wzory wniosków link:
https://sp3trzebnica.edupage.org/a/rekrutacja-20222023

🏫 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
Ujeździec Wielki 46
55 – 100 Trzebnica
tel. 71/ 312 77 22, 607 234 508
e-mail: zs-ujezdziec@wp.pl
strona: https://zs-ujezdziec.edupage.org/
na stronie podane są wzory wniosków link:
https://zs-ujezdziec.edupage.org/a/rekrutacja

🏫 Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej
ul. Kuźnicza 1, Kuźniczysko
55 – 100 Trzebnica
tel. 71/ 312 71 40
e-mail: spkuzniczysko@wp.pl
strona: https://spkuzniczysko.edupage.org/
na stronie podane są wzory wniosków link:
https://spkuzniczysko.edupage.org/a/rekrutacja-20222023

🏫 Szkoła Podstawowa w Boleścinie
Boleścin 23
55 – 100 Trzebnica
tel. 71/ 312 75 94
e-mail: spbolescin@gmail.com
strona: https://spbolescin.edupage.org/
na stronie podane są wzory wniosków link:
https://spbolescin.edupage.org/a/rekrutacja

🟢 Zapraszamy także obywateli Ukrainy, zarówno tych nowo przybyłych, jak i mieszkających w naszej gminie już od dłuższego czasu, do współpracy. Jeśli w swoich rodzinnych społecznościach, miastach byliście zaangażowani w życie społeczne i chcecie to kontynuować, szczególnie w tym wyjątkowo trudnym czasie, zapraszamy do nas. Każde wsparcie jest mile widziane.

Macie jakiekolwiek pytania? Potrzebujecie pomocy, oparcia, porady? Piszcie do nas! Skontaktować się można z nami poprzez nasz profil na FB lub pisząc wiadomości na adres e-mail: 📧info@dlaTrzebnicy.pl


Інформаційний буклет для друзів з України та гоподарів, що їх прий мають – Частина 2 – Школа для дітей та юнацтва

🟢 Нещодавно ми вітали наших друзів з України в наших містах, селах, будинках і квартирах. Вимушені покинути свою країну, вони налякані й розгублені, потребують підтримки та допомоги. Полякам, які піклуються про них, часто доводиться стикатися з питаннями, на які вони не завжди знають відповіді. Питання найчастіше стосуються перебування, навчання дітей, медичного обслуговування, соціальної допомоги та можливостей працевлаштування.
🟢 Більшість нещодавно прибулих громадян України – це школярі, які мають право продовжити навчання в польській школі.

🟢 Правила прийому дітей з України до польських шкіл.
🖍️До державних шкіл приймаються діти та молодь з України від 7 до 18 років на тих самих умовах, що й польські студенти та учні.
🖍️Прийом до шкіл відбувається протягом навчального року.
🖍️Прийом українських дітей до польських шкіл відбуватиметься незалежно від підстав їх перебування в Польщі (наприклад, дозвіл на тимчасове проживання, дозвіл на постійне проживання, дозвіл на проживання з гуманітарних міркувань чи отримання статусу біженця).
🖍️Для зарахування дитини до школи необхідно подати заяву до директора загальноосвітньої початкової школи. Прийом до школи здійснюється за місцем проживання дитини автоматично.
🖍️Процедура буде такою, поки є вільні місця. Заявку потрібно завантажити з офісу або з сайту школи.
🖍️У разі виникнення проблем із пошуком школи з вільними місцями в певному класі, батьки дитини повинні звернутися до керівного органу школи, тобто общини чи повіту, з проханням вказати школу з вільними місцями.
🖍️Визначення класу, в який навчатиметься дитина, буде визначатися на підставі документів, тобто атестатів, а за відсутності таких документів – декларації батьків про загальну кількість років навчання в Україні. Документи не обов’язково перекладати польською мовою присяжним перекладачем.
🟢 Підтримка навчання студентів, які приїхали з України.
🟢 Діти, які не володіють польською мовою в тій мірі, яка дає їм змогу отримати користь від освіти.У школі вони можуть:
🖍️брати участь у додаткових заняттях з польської мови, заняття проводяться індивідуально або в групах в обсязі не менше 2 годин на тиждень на невизначений термін
🖍️здійснювати навчання у формі підготовчого відділення, в якому:
– рівень освіти пристосований до потреб і освітніх можливостей учнів, навчання триває один рік з можливістю продовження до двох років
– zajęcia realizowane są w grupach do 15 uczniów w wymiarze minimum od 20 do 26 godzin tygodniowo, w zależności od roku nauki i typu szkoły,
– заняття проводяться в групах до 15 учнів при мінімумі від 20 до 26 годин на тиждень залежно від року навчання та типу школи
🖍️ учні вивчають польську мову та вивчають зміст окремих предметів у мірі адаптації до їхніх потреб і можливостей; скористатися допомогою особи, яка володіє мовою країни походження, яка працює як помічник вчителя, але ця особа не потребує педагогічної кваліфікації
🖍️ скористатись додатковими корекційними заняттями в рамках викладання предметів, організованими органом управління школою, але не довше ніж на 12 місяців.
⚠️Рішення про надання тієї чи іншої форми допомоги приймається директором школи за погодженням з органом управління школи.

🟢 Психолого-педагогічна допомога
🖍️Студентам може бути надана психолого-педагогічна допомога у зв’язку з їх міграційним стажем.
🖍️Допомога організовується завідувачем школи та надається вчителями, вихователями виховних груп та спеціалістами, зокрема психологами, вихователями, педагогічними терапевтами.
🖍️Психолого-педагогічна допомога організовується і надається у співпраці з батьками учнів і може здійснюватися у співпраці з іншими структурами, наприклад, психолого-педагогічними консультативними центрами, громадськими організаціями та іншими установами та суб’єктами, що здійснюють діяльність на благо сім’ї, дітей та молоді.
🖍️Батькам учнів також може бути надана психолого-педагогічна допомога.

🟢 Середні школи общини Тшебніца:
🏫 Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego
ul. Wojska Polskiego 17
55 – 100 Trzebnica
tel. 71 312 09 76, 697 695 096
fax 71 723 40 53
e-mail: pzs1@poczta.onet.pl
сторона: https://www.lotrzebnica.pl/

🏫 Powiatowy Zespól Szkół nr 2 im. Piotra Włostowica
ul. Stefana Żeromskiego 25
55 – 100 Trzebnica
tel. 71 312 04 88
fax: +48 71 312 04 85
e-mail: sekretariat@pzs2-trzebnica.pl
сторона: http://www.pzs2-trzebnica.pl/

🟢 Szkoły podstawowe w gminie Trzebnica:
🏫Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego
ul. Świętej Jadwigi 10
55 – 100 Trzebnica
tel. 71/312 08 84
e-mail: sekretariat@sp1.trzebnica.net
сторона: https://gim1trzebnica.edupage.org/
веб-сайт містить посилання на форми заявок:
https://gim1trzebnica.edupage.org/a/rekrutacja-20222023

🏫 Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”
ul. 3-go Maja 5
55 – 100 Trzebnica
tel. 71 312 00 29
e-mail: trzebnicasp2@wp.pl
сторона: https://sp2trzebnica.edupage.org/
веб-сайт містить посилання на форми заявок:
https://sp2trzebnica.edupage.org/text14/
посилання на шкільний округ:
https://sp2trzebnica.edupage.org/text14/

🏫 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. M. Konopnickiej 14
55 – 100 Trzebnica
tel. 71/ 312 08 74
e-mail: trzebnicasp3@op.pl
сторона: https://sp3trzebnica.edupage.org/
веб-сайт містить посилання на форми заявок:
https://sp3trzebnica.edupage.org/a/rekrutacja-20222023

🏫 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
Ujeździec Wielki 46
55 – 100 Trzebnica
tel. 71/ 312 77 22, 607 234 508
e-mail: zs-ujezdziec@wp.pl
сторона: https://zs-ujezdziec.edupage.org/
веб-сайт містить посилання на форми заявок:
https://zs-ujezdziec.edupage.org/a/rekrutacja

🏫 Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Śląskiej
ul. Kuźnicza 1, Kuźniczysko
55 – 100 Trzebnica
tel. 71/ 312 71 40
e-mail: spkuzniczysko@wp.pl
strona: https://spkuzniczysko.edupage.org/
веб-сайт містить посилання на форми заявок:
https://spkuzniczysko.edupage.org/a/rekrutacja-20222023

🏫 Szkoła Podstawowa w Boleścinie
Boleścin 23
55 – 100 Trzebnica
tel. 71/ 312 75 94
e-mail: spbolescin@gmail.com
сторона: https://spbolescin.edupage.org/
веб-сайт містить посилання на форми заявок:
https://spbolescin.edupage.org/a/rekrutacja

Також запрошуємо до співпраці з нами громадян України, як новачків, так і тих, хто вже давно живе в нашій комуні. Якщо ви були залучені до громадського життя у своїх рідних громадах і містах і хочете продовжувати це, особливо в цей надзвичайно важкий час, ми запрошуємо вас прийти до нас. Будь-яка підтримка цінується.

У вас є які-небудь питання? Вам потрібна допомога, підтримка, порада? Пишіть нам! Ви можете зв’язатися з нами написавши повідомлення на електронну адресу: 📧 info@dlaTrzebnicy.pl

zobacz także

popularne